Restrukturyzacja — odpowiedzi na najważniejsze pytania

15 lutego opublikowaliśmy komunikat w sprawie restrukturyzacji Marie Zélie SA. W związku z dużą liczbą zapytań kierowanych do biura nadzorcy układu, nadzorca przygotował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane ze zwrotami środków pieniężnych należnych klientom. Informacji udziela Bartosz Sokół, prezes zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o., tj. spółki pełniącej funkcję nadzorcy. 

Kiedy mogę spodziewać się zwrotu moich pieniędzy?
W związku z inicjacją procedury restrukturyzacyjnej trwa obecnie analiza istniejących możliwości spłaty wszystkich wierzycieli. Nadzorca układu, w ścisłej współpracy ze spółką, analizuje przepływy pieniężne i tworzy plan restrukturyzacyjny. Spłata środków z tytułu należnych zwrotów do klientów i odbudowa związanego z tym zaufania pozostaje priorytetem spółki, a zatem należy spodziewać się stopniowego regulowania tych zobowiązań w pierwszej kolejności. Wskazanie przez nadzorcę układu konkretnych terminów na tym etapie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Czy muszę zgłosić swoją wierzytelność do nadzorcy układu?
Nie. Nie ma takiej konieczności, bowiem w postępowaniu o zatwierdzenie układu nie ma procedury zgłaszania wierzytelności, a nadzorca układu sporządzając spis wierzytelności korzysta z zasobów informacyjnych spółki. Ewentualne wątpliwości będą wyjaśniane indywidualnie.

Zamierzam wystąpić przeciwko spółce na drogę sądową, czy restrukturyzacja stoi temu na przeszkodzie?
Nie. Postępowanie o zatwierdzenie układu nie wpływa na toczące się postępowania sądowe, ani nie wstrzymuje możliwości składania pozwów przeciwko spółce. W okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego nie jest jednak możliwe wszczęcie przeciwko spółce postępowania egzekucyjnego.

Jaką rolę pełni nadzorca układu? Czy jest pełnomocnikiem spółki i można kierować do niego korespondencję, której adresatem jest spółka?
Nadzorca układu nie jest pełnomocnikiem spółki, ani też nie działa w jej imieniu i na jej rzecz.
W zarządzie spółki Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. zasiadają licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, a spółka pełni rolę organu postępowania restrukturyzacyjnego. Odpowiada za zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, weryfikację danych przedkładanych przez spółkę, a także za wsparcie w tworzeniu strategii restrukturyzacyjnej i nadzór nad działaniami spółki w toku restrukturyzacji. Nadzorca w toku postępowania zabezpiecza słuszne interesy wierzycieli, dbając o transparentność procesu, właściwy obieg informacji oraz prawidłowy przebieg głosowania nad układem.

Czy płatności tytułem zwrotów do klientów dokonywać będzie nadzorca układu? Czy to od nadzorcy układu zależy kiedy i kto otrzyma środki pieniężne w pierwszej kolejności?
Nadzorca układu nie jest dysponentem środków pieniężnych spółki i nie będzie dokonywał jakichkolwiek płatności. Spółka prowadzi bieżącą działalność operacyjną i według własnych decyzji zarządczych będzie regulować zobowiązania wobec klientów w taki sposób, aby utrzymać stabilność bieżącej działalności i potencjał restrukturyzacyjny.

Zamierzam skonsultować swoją sytuację z prawnikiem. Jaka jest podstawa prawna toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego?
Spółka znajduje się w postępowaniu o zatwierdzenie układu, uregulowanym w art. 210-226h Prawa Restrukturyzacyjnego. To jeden z czterech modeli postępowań restrukturyzacyjnych, cechujący się jednocześnie największą dynamiką. 

Jestem jednocześnie inwestorem spółki i posiadam zaangażowany kapitał. Czy
i kiedy odzyskam należne mi z tego tytułu środki?

Spółka przygotowuje aktualnie propozycje układowe dla inwestorów, które będą precyzyjnie określać zarówno proponowany termin spłaty wierzytelności, jak i jej wysokość. Nadzorca układu oceni możliwość wykonania zaproponowanych propozycji układowych, dbając o zabezpieczenie słusznych interesów wierzycieli. Propozycje układowe powinny być realne do wykonania, ale też możliwie najpełniej adresować oczekiwania wierzycieli. Niezwłocznie po ich sporządzeniu propozycje układowe zostaną przedłożone wierzycielom, wraz z opinią nadzorcy układu i kartą do głosowania.

Kiedy należy spodziewać się kolejnych komunikatów w sprawie restrukturyzacji?
Nadzorca układu we współpracy ze spółką dołoży starań, aby systematycznie informować wierzycieli o przebiegu postępowania. Kolejnego komunikatu należy spodziewać się w marcu 2022 r. Uprzejmie prosimy o kontakt z biurem nadzorcy układu pod adresem mariezelie@kmsbiznes.pl wyłącznie po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawartymi
w niniejszym stanowisku. 

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *