Dematerializujemy akcje – odeślij akcje Marie Zélie do spółki

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji wszyscy akcjonariusze Marie Zélie, którym został wydany dokument akcji, zobowiązani są do odnalezienia dokumentu i przekazania go spółce: listownie lub osobiście. 

Wszyscy akcjonariusze zostaną poinformowani o tym obowiązku w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli posiadasz akcje Marie Zélie i dotychczas nie przekazałeś spółce zgody na elektroniczne powiadomienia, prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia (sprawdź jak to zrobić). Pozwoli to ułatwić kontakt w przyszłości zarówno ze spółką jak i z Domem Maklerskim prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

Dokumenty akcji zostaną przekazane Domowi Maklerskiemu Navigator i zapisane w formie elektronicznej w rejestrze akcjonariuszy, co ułatwi możliwość ich ewentualnego zbycia w przyszłości i kontroli stanu posiadanych akcji. 

Poniżej treść pełnego wezwania do złożenia dokumentów akcji.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Marie Zélie S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677398, posiadającej nr NIP: 5842760286, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa Państwa, jako akcjonariuszy Marie Zélie S.A. do złożenia w spółce dokumentów akcji w terminie do końca stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów akcji, złożenie dokumentów możliwe jest w Dziale Relacji Inwestorskich spółki, w Gdańsku, przy ulicy Noakowskiego 9, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu. Kontakt z Magdą Bortkiewicz (tel: 662369130).

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Navigator wybrany uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2020 r.


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą:
– wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie;
– spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
– wezwanie następuje w trybie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia spółki;
– złożenie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
Po dniu 31 marca 2021 r. za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która widnieje w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza praw udziałowych wobec spółki do dnia 31 marca 2026 r.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *